คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
 

ประเภทของรายวิชา:


บทนำทางด้านระบาดวิทยา

โดย พ.อ.ผศ.ราม รังสินธุ์

วัตถุประสงค์  เพื่อให้ทุกท่านมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบาดวิทยา และเข้าใจหลักการทำงานทางด้านระบาดวิทยา


ชีวสถิติเบื้องต้น

โดย  ผศ.สุมาลี สิงหนิยม

วัตถุประสงค์  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการหาค่าสถิติทางด้านชีวภาพ ซึ่งรวมถึงด้านการแพทย์และสาธารณสุข สามารถหาค่ากลางของข้อมูล วัดการกระจายของข้อมูล หาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและความแปรปรวนได้


การวัดการเกิดโรค

โดย  รศ.ดร.อมรรัตน์ โพธิพรรค

วัตถุประสงค์  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับการวัดค่าการเกิดโรค สามารถแยกแยะชนิดของการวัดทางระบาดวิทยาได้ พร้อมทั้งสามารถวัดอัตราการตาย อัตราการป่วย วัดค่าความสัมพันธ์ และวัดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชนได้


การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา

โดย  นพ.เฉวตสรร นามวาท

วัตถุประสงค์  เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาถึงวิธีการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ว่ามีการปฏิบัติอย่างไรและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านใดได้บ้างเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม


ระบาดวิทยาเชิงวิเคราะห์

โดย นายแพทย์เฉวตสรร นามวาท

วัตถุประสงค์  เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาทางระบาดวิทยา และสามารถเลือกรูปแบบการศึกษาที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ข้อมูลประเภทต่าง ๆ ด้านระบาดวิทยาได้


ระบาดวิทยาเชิงพรรณนา

โดย  นพ.โสภน เอี่ยมศิริถาวร

วัตถุประสงค์  เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการสำคัญของระบาดวิทยาและระบาดวิทยาเชิงพรรณนานอกจากนี้เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การประยุกต์ใช้ระบาดวิทยาเชิงพรรณนาในการเฝ้าระวังและการสอบสวนโรคได้


ธรรมชาติการเกิดโรค

โดย  นพ.เฉวตสรร นามวาท

วัตถุประสงค์  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายระยะต่าง ๆ ของธรรมชาติการเกิดโรคได้เป็นอย่างดีมีความเข้าใจโมเดลพื้นฐานในการอธิบายสาเหตุของโรค เพื่อเป็นพื้นฐานความเข้าใจที่สำคัญต่อการนำไปแก้ปัญหาเกี่ยวกับสถานการณ์การเกิดโรคหรือการระบาดของโรค


การสำรวจและการเฝ้าระวังโดยการสำรวจ

โดย  นพ.เฉวตสรร นามวาท

วัตถุประสงค์  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสำรวจ การเฝ้าระวัง และแนวทางการสำรวจเพื่อการเฝ้าระวัง โดยเรียนรู้ผ่านตัวอย่างการสำรวจทางโทรศัพท์เพื่อการเฝ้าระวังความเสี่ยง หรือ บีอาร์เอฟเอสเอส


การประเมินระบบเฝ้าระวัง

โดย  นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนได้ทบทวนความรู้เกี่ยวกับระบบเฝ้าระวังและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินระบบเฝ้าระวัง กรอบการประเมินรวมไปถึงเรียนรู้ขั้นตอนของการประเมินและคุณลักษณะของระบบเฝ้าระวัง


การสอบสวนโรค : แนวคิด หลักการ และข้อควรระวัง

โดย แพทย์หญิงดารินทร์ อารีย์โชคชัย

วัตถุประสงค์  เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการสอบสวนโรคตามขั้นตอน ตั้งแต่การเตรียมทีม การค้นหาผู้ป่วย การเก็บข้อมูลในพื้นที่ และสามารถนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ตามหลักระบาดวิทยา รวมถึงให้คำแนะนำ ในการควบคุม ป้องกันโรคได้คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
Contact : Institute of Research, Knowledge Management and Standards for Disease Control (IReM)
This website optimize resolution best view for 1024 x 768